Rehber ve Eğitimler

Ubuntu Kurulumu ve Temel Ayarlamaları!

Disk Bölümü

 • EFI: 500mb
 • Takas: 8192mb
 • EXT4 Önyükleme: 100mb
 • DIŞ: hepsi kaldı

Yüklemeden sonra

ubuntu’yu güncelle

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
sudo apt install curl vim tree wget vim git htop imagemagick ffmpeg tmux

Git’i yapılandır

git config --global user.name "Mert Cobanov"
git config --global user.email "<mertcobanov@gmail.com>"
git config --global init.defaultBranch 'main'
git config --global credential.helper store

Zsh’yi yükleyin

Bunu okuyun https://Gist.github.com/n1snt/454b879b8f0b7995740ae04c5fb5b7df

Varsayılan yap

sudo nano ~/.bashrc
exec zsh

Eklentileri yükle

sudo apt-get install fonts-powerline

GPU Sürücüleri

sudo apt update & upgrade
sudo apt install nvidia-driver-525 # Check the latest
nvidia-smi
lspci | grep -i nvidia
sudo apt install build-essential
gcc --version
g++ --version
sudo apt install nvidia-cuda-toolkit
nvcc --version

Miniconda’yı yükleyin

curl -O https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-MacOSX-arm64.sh
sh Miniconda3-latest-MacOSX-arm64.sh

Torch environment

conda create --name torchenv python=3.9
activate torchenv

conda install pytorch torchvision torchaudio pytorch-cuda=11.8 -c pytorch -c nvidia
import torch
torch.cuda.is_available()

NVIDIA Container Runtime’a sahip Docker

sudo apt-get update
sudo apt-get install -y \
  apt-transport-https \
  ca-certificates \
  curl \
  gnupg-agent \
  software-properties-common
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
sudo apt update
apt-cache policy docker-ce
sudo apt install docker-ce
sudo systemctl status docker

sudo docker run hello-world

NVIDIA Konteyner Çalışma Zamanı

curl -s -L https://nvidia.github.io/nvidia-container-runtime/gpgkey | \
 sudo apt-key add -
distribution=$(. /etc/os-release;echo $ID$VERSION_ID)
curl -s -L https://nvidia.github.io/nvidia-container-runtime/$distribution/nvidia-container-runtime.list | \
 sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nvidia-container-runtime.list
sudo apt-get update
sudo apt-get install nvidia-container-runtime
docker run --gpus all nvidia/cuda:12.1.0-base-ubuntu22.04 nvidia-smi

Aziz Emre ÖZTÜRK

Merhabalar, Ben Aziz Emre ÖZTÜRK. Genç girişimcilerden biriyim. 2020 yılında kurmuş olduğum AZTEK şirketimde CEO olarak görev yapmaktayım. Ayrıca, şirketim bünyesinde bulunan Tekno Donanım, The Bosphorus, HostingFest ve SuperNova markalarında de aktif görevler üstlenmekteyim. Tekno Donanım bünyesinde Teknoloji, E-Ticaret, Webmaster ve Girişimcilik sektörlerinde yazılı ve görsel içerikler üreterek, bu yararlı içerikleri sizlerle paylaşmaktayım 😊
Başa dön tuşu